november 2012

Telewerken trekt nieuwe weggebruikers aan

“De hierboven beschreven effecten van telewerken op niet-woon-werkverkeer gerelateerde verplaatsingen betekenen dat telewerken niet alleen maar een substituut is voor bepaalde verplaatsingen maar dat het ook bijkomende verplaatsingen genereert. ICT toepassingen verhogen bovendien de toegankelijkheid van informatie betreffende mogelijkheden tot interactie en activiteiten. Het is bijgevolg mogelijk dat er bijkomende verplaatsingen worden gecreëerd doordat men wil deelnemen aan deze activiteiten en interacties (Mokhtarian, 1988) (Mokhtarian, 1990). Dit zou beschouwd kunnen worden als een rechtstreeks trafiekcreërend effect. De tijdselasticiteit van vervoersmobiliteit is vaak groter dan de prijselasticiteit van vervoersmobiliteit. Vermits telewerken per definitie het aantal woon-werkverplaatsingen vermindert, zal de verkeersstroom tijdens de spits vlotter verlopen. Deze initiële verbetering zal echter getemperd worden doordat een aantal weggebruikers die voorheen de wegen niet gebruikten tijdens het spitsuur, deze vermindering vaststellen en de wegen gaan gebruiken tijdens de piekuren (Gillespie et al., 1995) (Ritter en Thompson, 1994). Dit zou bijgevolg kunnen beschouwd worden als een onrechtstreeks effect. Indien men de ervaringen betreffende de latente vraag, die optreedt wanneer men andere verkeersreductiemaatregelen heeft doorgevoerd transponeert naar de implementatie van telewerken, dan zou ongeveer de helft van de reductie in voertuigkilometers vervangen worden door nieuwe verplaatsingen (Gillespie et al., 1995) (Ritter en Thompson, 1994). In principe is het mogelijk dat een stuk van deze latente vraag wordt ingenomen door vrachtvervoer eerder dan personenvervoer.”

Bron: Vrije Universiteit Brussel, 2006, De impact van telewerken op de verkeersexternaliteiten in Vlaanderen, A. Verbeke, M. Dooms, V. Illegems


Geen opmerkingen:

Een reactie posten